Utrechts Centrum voor de Kunsten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden activiteiten Cultuuronderwijs Utrechts Centrum voor de kunsten (UCK)

Geldig met ingang van 1 mei 2016

1      Definities

1.1   De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 • UCK: het Utrechts Centrum voor de Kunsten
 • Seizoensbrochure: brochure van de afdeling Cultuuronderwijs van het UCK met daarin het onderwijsaanbod zoals dat per schooljaar wordt aangeboden
 • Inschrijfformulier: het Inschrijfformulier behorende bij de Seizoensbrochure
 • Regulier Aanbod: aanbod opgenomen in de Seizoensbrochure
 • Maatwerk: iedere Opdracht die niet onder het ‘Regulier Aanbod’ valt
 • Opdracht: de door het UCK te (doen) verrichten Werkzaamheden zoals gespecificeerd in een offerte of opdrachtbevestiging
 • Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die het UCK de Opdracht verstrekt op basis waarvan het UCK de Werkzaamheden (doet) verricht(en)
 • Docent: de persoon ingeschakeld door het UCK en verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht
 • Werkzaamheden: alle Werkzaamheden die het UCK ten behoeve van de Opdrachtgever in het kader van de Opdracht heeft aanvaard alsmede alle daaruit voor het UCK voortvloeiende verplichtingen.

 

2 Algemeen

2.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij het UCK zich verbindt/zal verbinden de Opdracht te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor het UCK voortvloeiende Werkzaamheden.

2.2          Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.

2.3          Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

2.4          De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door het UCK uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5          Deze algemene voorwaardenzijn in te zien op onze website www.uck.nl

2.6          Opdrachten worden niet aangegaan met een Opdrachtgever die uit welke hoofde ook een betalingsachterstand heeft aan het UCK van meer dan 365 dagen. Als dit onverhoopt het geval is dan zal het UCK dit aan de Opdrachtgever berichten.

 

3 Totstandkoming van de Opdracht

 

Regulier Aanbod

3.1          Een Opdracht komt tot stand op de datum waarop het UCK de Opdrachtgever schriftelijk heeft bericht welke van de programmaonderdelen waarvoor de Opdrachtgever zich via het Inschrijfformulier had aangemeld zijn toegekend.

3.2          Een eventuele wijziging in de toegewezen programmaonderdelen is alleen mogelijk indien de Opdrachtgever dat binnen 7 werkdagen na de datum van voornoemd bericht schriftelijk aan het UCK laat weten.

3.3          Indien het tot een wijziging van de toegekende programmaponderdelen komt, is sprake van een Opdracht op de datum waarop het UCK de wijzigingen schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd. In dat geval is artikel 3.2 niet van toepassing en zijn wijzigingen niet meer mogelijk.

3.4          In afwijking van vorenstaande geldt voor voorstellingen in het Kunstmenu dat uw inschrijving tevens de totstandkoming van een Opdracht is voor de desbetreffende voorstelling (eerste of tweede keus) omdat wij daarvoor met zalen en gezelschappen verplichtingen aangaan.

3.5          Alle offertes zoals die blijken uit de Seizoensbrochure en het Inschrijfformulier zijn vrijblijvend; zij zijn echter slechts geldig gedurende de inschrijftermijn vermeld op het Inschrijfformulier, tenzij anders is overeengekomen.

 

Maatwerk

3.6          Een Opdracht komt tot stand doordat:

a)     beide partijen een offerte of opdrachtbevestiging ondertekenen

b)     het UCK met medeweten van de Opdrachtgever op de school/locatie van Opdrachtgever is gestart met de Opdracht/Werkzaamheden.

3.7          Een offerte of opdrachtbevestiging bevat tenminste een omschrijving van de Opdracht en de Werkzaamheden, de (verwachte) duur van de Opdracht, alsmede de kosten. Binnen de termijn van zeven dagen na ondertekening kan de Opdrachtgever de Opdracht kosteloos intrekken. Daarna gelden de volgende annuleringskosten:

 • Tot zes weken voor aanvang van de Opdracht is 35% van de kosten verschuldigd
 • tot 4 weken voor aanvang van de Opdracht is 50% van de kosten verschuldigd
 • tot 1 week voor aanvang van de Opdracht is 75% van de kosten verschuldigd
 • binnen 1 week voor aanvang van de activiteit is 100% van de kosten verschuldigd.

 

4. Verplichtingen

 

Verplichtingen UCK:

4.1 Het UCK verplicht zich tot:

 • het leveren van een contactpersoon voor de Opdrachtgever
 • het informeren van de Opdrachtgever over de randvoorwaarden van de activiteit
 • het vervoer van apparatuur, instrumenten en/of lesmaterialen benodigd voor het uitvoeren van de Werkzaamheden
 • het inzetten van gekwalificeerde vakdocenten en/of begeleiders

 

Verplichtingen Opdrachtgever

4.2          De Opdrachtgever is verplicht tot:

 • leveren van een contactpersoon die de Werkzaamheden van het UCK binnen de school/instelling coördineert
 • een geschikte ruimte voor de uitvoering van de Werkzaamheden beschikbaar stellen
 • beschikbaar stellen van een begeleidende leerkracht per groep voor elke afzonderlijke Opdracht waarvoor Werkzaamheden worden uitgevoerd op de school
 • het informeren van personeel over de komst van de Docent (dag/tijdstip) en hem/haar naar het juiste lokaal te begeleiden;
 • het informeren van personeel over de komst van de apparatuur, instrumenten en/of lesmaterialen en op tijd het klaar (laten) zetten bij de receptie van apparatuur, instrumenten en/of lesmateriaal van het UCK voor vervoer terug naar het UCK of naar een andere locatie.

Wachttijden door het niet tijdig klaarzetten brengt het vervoersbedrijf bij het UCK in rekening en worden doorberekend aan Opdrachtgever.

4.3          Het UCK behoudt zich het recht voor een Opdracht te annuleren indien door de Opdrachtgever niet aan bovenstaande punten wordt voldaan. Bijkomende annuleringskosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 

5 Betalingsvoorwaarden

5.1          Betaling van het factuurbedrag door de Opdrachtgever dient binnen 21 dagen te geschieden na factuurdatum op het bankrekeningnummer van het UCK.

5.2          Indien de Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald, dan is hij van rechtswege in verzuim en heeft het UCK, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag aan de Opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot aan de datum van algehele betaling door de Opdrachtgever, een en ander onverminderd de verdere rechten welke het UCK heeft.

5.3          Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten  worden berekend aan de hand van de van tijd tot tijd geldende staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK). De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

5.4          In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.

 

6 Overmacht

6.1          Indien partijen de verplichtingen uit de Opdracht niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.

6.2          Mocht het UCK door overmacht de Opdracht/Werkzaamheden niet tijdig kunnen nakomen dan zal het UCK zo veel mogelijk naar redelijkheid en binnen haar mogelijkheden, inspanningen doen om de Opdrachtgever een goed en tijdig alternatief te bieden. Dit tegen gelijkblijvende kosten. Het UCK zal terstond aan de Opdrachtgever laten weten wanneer zij door ziekte of ongeval van de Docent de Opdracht niet tijdig na kan komen.

6.3          Indien het UCK bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

6.4          Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer niet mogelijk is en langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7 Tussentijdse beëindiging van de opdracht

7.1          Opdrachtgever en UCK kunnen te allen tijde (tussentijds) de Opdracht opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de Opdracht eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door het UCK opgegeven uren voor de Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.

7.2          Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

7.3          Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft het UCK recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die het UCK reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals - onder meer - eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).

7.4          Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door het UCK, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van het UCK bij overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor het UCK zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande facturen heeft voldaan.

 

8             Aansprakelijkheid en vrijwaringen

8.1          De aansprakelijkheid van het UCK bedraagt maximaal het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte.

8.2          In geval van aansprakelijkheid van het UCK is die aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

8.3          Het UCK is tegenover de Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade in de zin van artikel 6:96 BW die het directe gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht met dien verstande dat het UCK niet aansprakelijk is voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door het UCK/de Docent.

8.4          De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of grove nalatigheid van het UCK/de Docent.

8.5          De Opdrachtgever is gehouden schadebeperkende maatregelen te nemen. UCK heeft het recht de schade ongedaan te maken of te beperken.

8.6          DeOpdrachtgever vrijwaart het UCK voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever aan het UCK/de Docent geen, onjuiste of onvolledige instructies heeft verstrekt.

8.7          De Opdrachtgever vrijwaart het UCK voor aanspraken van derden (medewerkers van het UCK en door het UCK ingeschakelde derden, zoals de Docent, daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever en of in de school/locatie of op het schoolplein aanwezige derden of van onveilige situaties in de school of op het schoolplein van de Opdrachtgever.

 

9 Klachten

9.1          In het geval de Opdrachtgever klachten heeft over de Werkzaamheden dient zij die terstond aan het UCK kenbaar te maken door middel van een schriftelijke ingebrekestelling. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat het UCK in staat is zo adequaat mogelijk te reageren.

9.2          Indien een klacht gegrond is, zal het UCK de Werkzaamheden alsnog correct (doen) verrichten, tenzij dit voor de Opdrachtgever aantoonbaar niet opportuun is geworden, wat de Opdrachtgever schriftelijk moet laten weten aan het UCK.

9.3          Indien het alsnog uitvoeren van de Opdracht/Werkzaamheden niet meer mogelijk of opportuun is, zal het UCK slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het bepaalde in artikel 8.

 

10 Opschortingsrecht

10.1        Het UCK is bevoegd na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op de Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

10.2        Het UCK mag de nakoming van haar verplichtingen in ieder geval opschorten in de gevallen dat:

a)     de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Opdracht niet of niet volledig nakomt

b)     na totstandkoming van de Opdracht het UCK omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever haar verplichtingen niet of slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, in welk geval de opschorting slechts is toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

 

11 Non concurrentie
Beide partijen verplichten zich gedurende de duur van de Opdracht, alsmede gedurende een periode van een half jaar na het einde van de Opdracht, geen relatie aan te gaan met elkaars medewerkers en/of Docenten, die bij de uitvoering van de Opdracht betrokken zijn, of zijn geweest, tenzij partijen anders afspreken.

 

12 Recht en forum keuze
12.1
        De Opdracht en deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

12.2        Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden Nederland.

Heb je vragen?

Balie Domplein
T (030) 233 99 33
E info@uck.nl (algemeen)
cursusbureau@uck.nl (cursussen)
Of maak gebruik van het contactformulier.

Onze locatie

UCK HOOFDLOCATIE
Domplein 4
3512 JC Utrecht
Routebeschrijving

Met de bus (vanaf Centraal Station bus 51, 77, 7 of 74) uitstappen bij bushalte Janskerkhof. Vervolgens 4 minuten lopen naar het Domplein. In de omgeving alleen betaald parkeren, dichtstbijzijnde parkeergarage is Springweg (400 m)

Postbus 65
3500 AB Utrecht
T (030) 233 99 33

Openingstijden
maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur
informatie, cursussen, administratie

maandag t/m vrijdag: 17.00 - 22.30 uur
informatie, cursussen

zaterdag: 09.00 - 17.30 uur
informatie, cursussen


OVERIGE LESLOCATIES

Deze leslocaties worden door het UCK gehuurd. Het UCK is niet op al deze locaties telefonisch bereikbaar.

Cultuurcampus (in het gebouw van Cultuur19)
Burchtpoort 5
3452 MD Vleuten (Leidsche Rijn / Vleuterweide)
's Ochtends gesloten.
T (030) 233 99 33
Routebeschrijving

Bereikbaar met bus 28 vanaf Utrecht CS, halte Vleuterweide Centrum. In de omgeving gratis parkeren.

UCK Overvecht (in het gebouw van ZIMIHC theater Stefanus)
Braziliëdreef 2 
3563 CK Utrecht
T (06) 28 23 96 14
Routebeschrijving

Het Zand Pauwoogvlinder 20 (Leidsche Rijn)
kindermuziekcursussen / Muziek Op Schoot / akoestische gitaarles

De Spil, Kievitstraat 6 (Vogelenbuurt)
kinderdanscursussen

Händelstraat 51 (Oog in Al)
kindermuziekcursussen

BS De Regenboog / Wevelaan 2 (Tuindorp)
kindermuziekcursussen

Cluster Voorn  Akkrummerraklaan 131 (Leidsche Rijn)
pianoles, vioolles

BS De Boomgaard, Akkrummerraklaan 101 (Leidsche Rijn)
gitaarles

VAKANTIES 2018-2019

Tijdens schoolvakanties (Voortgezet Onderwijs) en vrije dagen vinden geen lessen en cursussen plaats. Bij de verschillende kunstdisciplines zijn uitzonderingen hierop mogelijk.

ZOMERVAKANTIE 2018
zaterdag 14 juli 2018 -
zondag 26 augustus 2018

HERFSTVAKANTIE 2018

zondag 21 oktober 2018 -
zondag 28 oktober 2018

KERSTVAKANTIE 2018
zondag 23 december 2018 -
zondag 6 januari 2019

KROKUSVAKANTIE 2019
zondag 24 februari 2019 -
zondag 3 maart 2019

PASEN 2019

zondag 21 april 2019 -
maandag 22 april 2019

KONINGSDAG 2019
zaterdag 27 april 2019

MEIVAKANTIE 2019

Dans, Musical, Muziek
& Jeugdtheater:

zondag 21 april 2019 -
zondag 5 mei 2019


Digitale Media, Fotografie
& Theater (volw.):

zondag 28 april 2019 -
zondag 5 mei 2019

HEMELVAART 2019
donderdag 30 mei 2019

PINKSTEREN 2019
zondag 9 juni 2019 -
maandag 10 juni 2019

ZOMERVAKANTIE 2019
zondag 21 juli 2019 -
zondag 1 september 2019